1. REGULAMIN WAŻNY od 25.12.2014

2. POLITYKA COOKIES

1. Regulamin sklepu AGTGRAS.PL

 

AGTGras to sklep internetowy, dostępny w domenie agtgras.pl, prowadzony przez AGT Stanisław Graś z siedzibą we Wronkach przy ul. Myśliwskiej 19, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki pod numerem 00202/91  NIP: 763-000-43-68 z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@agtgras.pl lub telefonicznie pod numerami: 67-255-28-63, 67-254-34-97, 

1. AGT Stanisław Graś prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie agtgras.pl

2. Klienci  mają możliwość korzystania z agtgras.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w agtgras.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na agtgras.pl ma charakter bezterminowy.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w agtgras.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a AGT Stanisław Graś , której przedmiotem są usługi świadczone przez AGT Stanisław Graś, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w agtgras.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z agtgras.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w agtgras.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych agtgras.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub Faktura VAT. 
 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie przy ul. Mysliwska 19 64-510 Wronki. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w agtgras.pl w zakładce  Koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a AGT Stanisław Graś dotycząca zakupu danego produktu w agtgras.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w agtgras.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep przy ul. Mysliwska 19 64-510 Wronki.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w agtgras.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. W przypadku płatności przy odbiorze po dwukrotnej, bezskutecznej próbie dostarczenia towaru do klienta(w tym wypadku również nie zapłacenia) AGT Stanisław Graś zatrzega sobie prawo odstapenia od umowy. 

Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę( Poniżej znajduja się dane do przelewu). Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AGT Stanisław Graś, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Wszelkich wpłat realizowanych z pominieciem serwisu Transferuj.pl należy dokonywać na niżej podany numer rachunku bankowego.

AGT Stanisław Graś

ul. Myśliwska 19

64-510 Wronki

Nr konta bankowego: 61 9072 0002 0600 1595 2000 0001

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań pod numerem KRS 0000412357. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

W przypadku odbioru osobistego, AGT Stanisław Graś informuje indywidualnie o dacie odbioru w sklepie przy ul. Mysliwska 19 64-510 Wronki. Towar należy odebrać w ciągu 7dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie zostanie odesłany do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

12. Agtgras.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć telefonicznie, w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres AGT Stanisław Graś podany w dolnej części Regulaminu, na koszt agtgras.pl

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że AGT Stanisław Graś niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez AGT Stanisław Graś albo AGT Stanisław Graś nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęto. 

15. AGT Stanisław Graś rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni AGT Stanisław Graś nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi AGT Stanisław Graś W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym Wzór folrmularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. "W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu."

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu agtgras.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu agtgras.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe AGT Stanisław Graś zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. AGT Stanisław Graś może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach agtgras.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AGT Stanisław Graś , który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w agtgras.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AGT Stanisław Graś w ramach agtgras.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, W celu ułatwienia proponujemy Państwu wypełnić Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
AGT Stanisław Graś,  
ul. Myśliwska 19
64-510 Wronki


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AGT Stanisław Graś
ul. Myśliwska 19
64-510 Wronki
info@agtgras.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

2. POLITYKA COOKIES

1. Podczas korzystania ze strony sklepu agtgras.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze sklepu agtgras.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu agtgras.pl, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownicy sklepu agtgras.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.

4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze sklepu agtgras.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika w sklepie agtgras.pl.

5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:

- uwierzytelnienia użytkownika,

- przyspieszenia obsługi użytkownika przez system sklepu agtgras.pl,

- zabezpieczenia sklepu internetowego przed atakami szkodliwego oprogramowania,

- ułatwienia wypełniania formularzy w sklepie agtgras.pl.

6. System sklepu agtgras.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w sklepie. Sklep internetowy nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.

7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).